Wednesday, December 19, 2007

Migrating SQL servers

In the process of our SCOM rollout we used a temporary server for our SQL databases. Finally the new hardware came in, but now we have to migrate the databases with minimal downtime. This is compounded by the fact that the new server is 64bit OS and SQL, where the original was 32bit. For posterity, this is what I did to migrate the server to new hardware:
  1. Bring up the new server with 64bit OS, named as server1a (instead of server1)
  2. Setup the drives in the standard partitioning scheme (C: OS, D: SQL install, F: SQL data, G: SQL backup, L: SQL logs, T: SQL Temp)
  3. Install SQL 2005 64bit on D:
  4. Move the temp database to T:
  5. Copy the SCOM databases from the old server to the new
  6. Shutdown the original server1
  7. Rename Windows from server1a to server1
  8. Rename SQL from server1a to server1
Moving the tempDB
Using the informaiton from the article at http://www.databasejournal.com/features/mssql/article.php/3379901 I executed the following SQL script
use master
go
Alter database tempdb modify file (name = tempdev, filename = 't:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\tempdb.mdf')
go
Alter database tempdb modify file (name = templog, filename = 't:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\templog.ldf')
Go

I then stopped SQL and copied the tempdb.mdf and templog.mdf from their default locations to the new location on T.

Copying the databases
Stop SQL on the originating server
Use robocopy to copy the data and log files to the new server (robocopy \\server1\f$ f:\ /mir /r:0 /w:0)
In the new server, attach the databases

Renaming the server
Once the system was up and running with the databases attached, I then ran the following TSQL to rename the SQL instance to the new server
exec sp_dropserver 'server1a'
GO
sp_addserver 'server1', localexec
GO
exec sp_dropremotelogin 'server1a'

GO

use MSDB
DECLARE @srv sysname
SET @srv = CAST(SERVERPROPERTY('server1') AS sysname)
UPDATE sysjobs SET originating_server = @srv

Finally I renamed the windows server (powering off the original server first) and rebooted. Reinstall the SCOM datawarehouse and reporting - Voila, everything works!

- PS -
Looking back on the process I probably would have been better off to shrink the database files prior to the robocopy. This process took an extended amount of time and could have been sped up significantly.

2 comments:

Rob said...

We are about to do a similar thing with our Prod Operations DB. Rather than moving from Dev to Prod, we are replacing our Operations DB with new hardware and propose to use the same process that you have used here.
One question, do you know if it is necessary to reinstall DW and Reporting of they are hosted on different servers?

D Entertainment said...

lớn uy lực. Trải qua lịch đại tông chủ cải biến, uy lực còn mạnh hơn nữa. Trúc công, trúc ngự, trúc tinh hàn 3 chiêu kiếm con đã học rồi bây giờ ta dùng kiếm pháp sử ra 1 lần, 1 bên giảng giải cho con những điểm huyền ảo và phương pháp tu luyện. Với trí lực của con hiển nhiên sẽ nhớ kĩ.

Nói xong, Diệp Trọng bay nhanh lui về sau, trúc kiếm đã cầm nơi tay, quang ảnh ngũ thiểm, sử ra trúc công và bắt đầu giảng giải. Nhìn trúc kiếm dễ dàng lóe ra biến mất, Diệp Âm Trúc phảng phất nhớ về đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm tiếng anhquê hương Bích Không Hải tựa hồ vô số cao ngọa đĩnh lập rừng trúc chập chờn trước mắt lóe ra trúc ảnh, tràn ngập sinh cơ hơi thở nhưng lại ẩn dấu sát khí.

Diệp Trọng vì để cho con mình thấy rõ trên tay động tác rất chậm mỗi khi dụng kiếm xuất chiêu đều giảng lại 1 lần. Phụ tử 2 người một người cẩn thận giảng, một người thật sự nghe. Theo thời gian trôi đi, khi trời về tây 1 bộ Ngạo Trúc kiếm pháp mới dụng hoàn toàn. Thu kiếm dừng lại, Diệp Trọng trên trán đã có chút mồ hôi, nhìn Diệp Âm Trúc nói:
-Con đều nhớ kĩ cả rồi chứ?

Diệp Âm Trúc gật đầu nói:
-Đều đã nhớ kĩ, chỉ là vẫn còn những chỗ chưa hoàn toàn hiểu được.